Dla akcjonariuszy

 1. Strona główna
 2. O firmie
 3. Dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2024

W dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2023

W dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.03.2023

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KLINKIER PRZYSUCHA S.A. w siedzibie spółki, w dniu 03.03.2023 r. o godzinie 12:00

 1.  Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej lub wskazania osoby pełniącej obowiązki komisji skrutacyjnej.
 5.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 1 i 2 statutu Spółki.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 statutu Spółki.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 statutu Spółki.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
 10.  Wolne wnioski.
 11.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 lutego 2023 roku 27/2023 (6678) Poz.6429.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.06.2022

W dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zawiadomienie

Zarząd Spółki Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej nr 56, 26-400 Przysucha, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061339 („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji, ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 28/2022 (6427) z 10 lutego 2022 r., poz. 7482, niniejszym ogłasza, iż wybrany biegły ustalił cenę jednej akcji Spółki, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 17,56 zł (siedemnaście złotych i pięćdziesiąt sześć gorszy).

Informacja o cenie jednostkowej akcji Spółki została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 7 kwietnia 2022 roku 68/2022 (6467) Poz.19084.

Prośba

W związku z wszczęciem procedury prosimy Akcjonariuszy objętych przymusowym wykupem akcji o przekazanie Spółce numeru konta bankowego.

Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji

Zarząd Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku, ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000061339, („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1, art. 416 § 3 i art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym ogłasza treść uchwały nr 5 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.01.2022 w sprawie przymusowego wykupu akcji.

Uchwała nr 5
z dnia 17 stycznia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Klinkier Przysucha S.A.
Z siedziba w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej nr 56

w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klinkier Przysucha S.A., działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
Zgromadzenie postanawia

 1. że 9559 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć ) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach: od 258038 do 258815, od 1068784 do 1076372, od 177279 do 177829, od 214595 do 215235, należących do mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, stanowiących łącznie 0,31% kapitału zakładowego Spółki, podlega przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi należą do : akcje zwykłe imienne serii A o numerach: od 258038 do 258815 – do akcjonariusza W.G. , akcje zwykłe imienne serii A o numerach: od 1068784 do 1076372 – do akcjonariusza „Jaro” Spółki Akcyjnej; akcje zwykłe imienne serii A o numerach: od 177279 do 177829 – do akcjonariusza J.M., K. D. M., R. J. M., akcje zwykłe imienne serii A o numerach: od 214595 do 215235 – do akcjonariusza M. W..
 2. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nabędzie Czesław Marek Penconek – akcjonariusz Spółki, posiadający 3.057.513 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście ) akcji Spółki, co stanowi 98,63% kapitału zakładowego Spółki. Przymusowy wykup wszystkich akcji wymienionych w § 1 niniejszej uchwały przeprowadzony zostanie przez Zarząd Spółki na rachunek Czesława Marka Penconka, większościowego akcjonariusza Spółki.
 3. Cena wykupu akcji zostanie ustalona, zgodnie z postanowieniami art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Po sporządzeniu przez biegłego wyceny akcji, cena wykupu zostanie – zgodnie z postanowieniami art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych – ogłoszona przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym. Uchwała została podjęta większością 3.057.513 głosów ”za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym głosy przeliczył Przewodniczący Zgromadzenia. Za przyjęciem uchwały głosowali akcjonariusze : Czesław Marek Penconek posiadający łącznie 98,63% akcji Spółki.

Dane akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zostały zanonimizowane na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z postanowieniami art. 418 par. 2b KSH, akcjonariusze mniejszościowi, których akcje nie zostały objęte uchwałą, nieobecni na Walnym Zgromadzeniu, powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, zgłosić żądanie wykupienia ich akcji. Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia ich akcji w ww. terminie, uważa się za wyrażających zgodę na pozostanie w Spółce.

Cena akcji zostanie ogłoszona po dokonaniu wyceny przedsiębiorstwa.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.01.2022

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KLINKIER PRZYSUCHA S.A. w siedzibie spółki, w dniu 17.01.2022r. o godzinie 12:00

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.11.2021

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KLINKIER PRZYSUCHA S.A. w siedzibie spółki, w dniu 29.11.2021r. o godzinie 12:00

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian par. 3, par. 5 i par. 9 Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wezwanie do złożenia akcji -COVID

W związku sytuacją pandemiczną w Polsce zarząd Spółki podjął decyzje o zmianie daty do złożenia dokumentów akcji z 31.12.2019 do 31.01.2021 r.
Zarząd Spółki ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. w siedzibie Spółki: Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Wezwanie do złożenia akcji w spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zwrot akcji spółce odbywa się za pokwitowaniem wydanym akcjonariuszom. Wzór pokwitowania stanowi element kwestionariusza uzupełnianego przez akcjonariusza (Załącznik nr 4 lub 5).

Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.05.2020 r. wybrano z dnia Dom Maklerski Navigator dla obsługi elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Zebranie od akcjonariuszy dokumentów akcji oraz ich weryfikacja

W chwili odbierania oryginałów dokumentów akcji od akcjonariuszy spółka:

 1. wylegitymuje akcjonariusza (ew. pełnomocnika akcjonariusza lub przedstawiciela prawnego akcjonariusza) tj. zweryfikować „czy on to on”;
 2. odebierze od akcjonariusza kwestionariusz osobowy uzupełniony (i podpisany) na formularzu udostępnionym przez DM Navigator (Załącznik nr 4 – w przypadku gdy akcjonariusz jest osobą fizyczną lub Załącznik nr 5 w przypadku gdy akcjonariusz jest osobą prawną); (na żądanie akcjonariusza wydać akcjonariuszowi potwierdzenie złożenia przedmiotowego formularza);
 3. wyda akcjonariuszowi (lub odpowiednio pełnomocnikowi lub przedstawicielowi prawnemu akcjonariusza) jeden egzemplarz pokwitowania odbioru od akcjonariusza akcji w spółce, drugi zachować w spółce dla celów archiwizacyjnych a trzeci egzemplarz przekazać następnie do DM Navigator (dokument pokwitowania odbioru stanowi element ww. kwestionariusza akcjonariusza). Pokwitowanie powinno zostać podpisane zgodnie z reprezentującą spółki (zarząd, komplementariusz, prokurent) lub ustanowionego do tej czynności przez spółkę pełnomocnika;
 4. nie będzie umieszczać żadnych adnotacji na oryginalnych dokumentach akcji czy też odcinkach zbiorowych akcji;
 5. oryginały dokumentów akcji / odcinki zbiorowe akcji zdeponuje w spółce.

Doręczenie dokumentów niezbędnych do otwarcia rejestru akcjonariuszy

Co do zasady wystarczające będzie przedstawienie następującej dokumentacji:

 1. oryginał uzupełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego każdego z akcjonariuszy wraz z oryginałem pokwitowania odbioru dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji od akcjonariuszy, których wzór stanowi odpowiednio Załącznik nr 4 (wariant dla osoby fizycznej) i Załącznik nr 5 (wariant dla osoby prawnej);
 2. kopie(skany) dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji złożonych w spółce;
 3. oświadczenie spółki m.in.:
  • o prawidłowym wypełnieniu wszystkich obowiązków nałożonych na spółkę w związku z dematerializacją akcji, w tym dokonaniu wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce,
  • o zgodności ze stanem faktycznym wszelkich uprzednio złożonych oświadczeń oraz aktualności uprzednio przedłożonych dokumentów,
  • zawierające listę akcjonariuszy (obejmującą dane, które muszą być ujawnione w rejestrze akcjonariuszy; lista stanowi załącznik do oświadczenia).

1 marca 2021 r. – otwarcie rejestru akcjonariuszy

Każdy akcjonariusz, który wyrazi zgodę na utworzenie konta dostępowego do aplikacji web DM Navigator (zgodę można wyrazić poprzez zaznaczenie pola „TAK” w części IV kwestionariusza stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 5) otrzyma dostęp do rejestru akcjonariuszy.

Dnia 1 marca 2021 r. DM Navigator przekaże każdemu akcjonariuszowi spółki, który wyrazi ww. zgodę indywidualne dane dostępowe do aplikacji web DM Navigator.

Dostęp do aplikacji web DM Navigator dla operatora spółki będzie przyznawany na podstawie odpowiedniego wniosku spółki podpisanego zgodnie z reprezentacją spółki