Projekty UE

Klinkier Przysucha S.A. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Na podstawie umowy o dofinansowanie POIR.03.04.00-14-0270/20-00 zawartej w dniu 26.08.2020 r. realizuje projekt pt.: „Wsparcie KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA w związku z COVID-19″

Cel projektu: Wsparcie działania KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA w związku z konsekwencjami ekonomicznymi epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 107 931,81 PLN
Udział Unii Europejskiej: 107 931,81PLN
Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 31.07.2020 r.

Klinkier Przysucha S.A. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Na podstawie umowy o dofinansowanie POIR.03.03.03-14- 0064/17 zawartej w dniu 18.09.2017 r. realizuje projekt pt.: „Promocja marki produktowej KING KLINKER na rynkach zagranicznych”

Cel projektu: Aktywna promocja marek produktowych firmy za pośrednictwem uczestnictwa w imprezach targowych oraz misjach gospodarczych oraz przy szerokiej promocji produktów firmy.
Planowane efekty: Bezpośrednim rezultatem podjętych działań będzie wzrost przychodów z tytułu działalności eksportowej. W toku realizacji projektu firmie przyznana zostanie dotacja, która przeznaczona będzie na realizację zadań mających na celu internacjonalizację przedsiębiorstwa. Pośrednim celem realizowanym w ramach projektu będzie promocja Marki Polskiej Gospodarki i Polski jako miejsca gdzie powstają wysokiej klasy, innowacyjne produkty i usługi z branży IT/ICT.

Wartość projektu: 1.138.734,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 555.480.00 PLN
Okres realizacji: 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.

Klinkier Przysucha S.A. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Na podstawie umowy o dofinansowanie POIR.03.02.01-14-0014/15 zawartej w dniu 15.09.2016 roku realizuje projekt pt.: “Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji hydrofobowych płytek elewacyjnych wytworzonych na bazie białej masy ceramicznej (klinkierowej)”.

Cel projektu: Produkcja innowacyjnych, polskich wyrobów klinkierowych wytworzonych na bazie białej masie klinkierowej.

Planowane Efekty: Rezultatem projektu będzie wdrożenie do produkcji nowego produktu, a więc klinkierowej płytki hydrofobowej wytworzonej z białej masy ceramicznej. Jej głównymi zaletami będzie:

Podniesiona odporność na zabrudzenia,
Podniesiona odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne,
Dostępność jasnych i bardzo jasnych kolorów,
Funkcja samooczyszczania.

Wartość projektu: 22 656 600,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 8 104 800,00 PLN
Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 31.01.2018 r.

W związku z powyższym zapytaniem ofertowym w dniu 08.12.2016 r,. Komisja Przetargowa wyłoniła a Zarząd przyjął do realizacji ofertę przedstawiona przez: PROSFER SP. z o.o. ul.Pańska 96/83, 00-837 Warszawa

Klinkier Przysucha S.A. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-14-169/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14-169/09-00 zawarta w dniu 23.09.2010 roku na realizację Projektu “Opracowanie/wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych”.

W połowie kwietnia 2014r. Spółka zakończyła realizację projektu składając wniosek końcowy i otrzymała ostatnią transzę środków finansowych wsparcia. Wybudowana w ramach projektu Linia technologiczna pozwala Spółce produkować systemy elewacji i ogrodzeń według najnowszych trendów i najlepszych parametrów jakościowych.

Klinkier Przysucha S.A. realizuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, projekt pt. “Wzrost konkurencyjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynkach zagranicznych”.

Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.05.02-00-195/12-00 zawarta w dniu 10.10.2013 roku na promocję produktów Klinkier Przysucha na rynkach krajowych i zagranicznych.parametrów jakościowych.

Klinkier Przysucha S.A. realizuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, projekt pt. “Wzrost konkurencyjności produktów firmy ZPC PRZYSUCHA SA na rynku tureckim”.

Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.05.02-00-331/13-00 zawarta w dniu 14.04.2014 roku na promocję produktów Klinkier Przysucha na rynku tureckim.

Klinkier Przysucha S.A. jest także uczestnikiem Branżowego Programu Promocji Branży Budowlanej.

Branżowe Programy Promocji w ramach poddziałania 6.5.1 POIG – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych został stworzony przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi przedsiębiorcami, mający na celu wypromowanie polskich marek eksportowych które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone z Polską. Jedną z wyróżnionych branż jest branża budownictwa.